Thursday, January 12, 2012

नेपाल टेलिकम को नया सेवा

नेपाल टेलिकम को नया सेवा .
विवाह सेवा...
प्रेम विवाह को लागि १. थिछ्नु होस्
मग्नी को लागि २ थिछ्नु होस्
विवाह नै नगर्न ३ थिछ्नु होस्
...............
दोस्रो विवाह गर्न, गएर स्व्स्नी को घाटी थिछ्नु
होस ..

ads
Powered by Blogger.